Algemene voorwaarden Koeltotaal BV

Artikel 1   Definities

Onder ‘Opdrachtnemer’ wordt verstaan: Koeltotaal bv, handelend onder de naam Koeltotaal bv, ingeschreven onder KvK-nummer 70228132.

Onder ‘Opdrachtgever’ wordt verstaan: de natuurlijk persoon al dan niet in de uitoefening van een beroep/bedrijf of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten, welke door Opdrachtnemer wordt aanvaard.

Onder ‘Overeenkomst’ wordt verstaan de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst terzake de levering van goederen en/of de uitvoering van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten.

Artikel 2   Overeenkomst

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan, en met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten.

De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij deze anders vermelden.

Voor Opdrachtnemer geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem ter beschikking te stellen gegevens, materialen en bescheiden tijdig en op passende wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld, en wel zodanig dat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, materialen en bescheiden en is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 3    Uitbesteding

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Artikel 4   Vooruitbetaling/zekerheidsstelling

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen alvorens zijn werkzaamheden (verder) uit te voeren. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling ingebreke blijft, vervalt de op Opdrachtnemer rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door Opdrachtgever.

Artikel 5   Wijziging van de overeenkomst

Wijziging van de Overeenkomst kan slechts geldig geschieden door middel van een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.

Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden, wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn, als meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig aan Opdrachtgever gefactureerd.

Indien Opdrachtnemer door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer of ander werk moet verrichten dan overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 6   Annulering van de overeenkomst

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan kunnen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De werkzaamheden welke nog niet werden uitgevoerd, kunnen voor 50% in rekening worden gebracht.

Artikel 7     Beëindiging

In aanvulling op overige bepalingen met betrekking tot beëindiging van deze Overeenkomst zijn partijen onder meer gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst –door middel van een aangetekend schrijven- te beëindigen, indien:

partijen enige verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;

indien één der partijen zijn faillissement aanvraagt, het faillissement door een derde wordt aangevraagd, wordt geliquideerd, in surséance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.

In geval van beëindiging van de Overeenkomst onder gebruikmaking van artikel 8 lid 1 sub a zal de partij die zijn verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze Overeenkomst, aan de wederpartij vergoeden.

Artikel 8     Reclame

Indien Opdrachtgever niet terstond nadat hij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

Artikel 9    Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal één maal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is de Opdrachtnemer slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10  Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11   Betaling

Indien Opdrachtgever ingebreke blijft met tijdige betaling, is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40.-, tenzij de wet anders bepaalt. Voorts is Opdrachtgever gehouden de kosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.

Artikel 12   Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

Onverminderd het recht van Opdrachtnemer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.